تعداد160مادر کارتن خرمای کلوته و حدود2تن خرمای سه کیلویی مضافتی و کلوته وخنیزی مرغوب

توضیحات آگهی

مادرکارتن40000ت
سه کیلویی30
به صورت عمده و یکجا به فروش میرسد