فروش پرتقال تامسون سردرختی درجه یک بدون مگس زدگی ابداروشیرین ویکدست

توضیحات آگهی

فروش پرتقال تامسون سردرختی سالم وتمیزبدون مگس زدگی قالب یکدست واس شیرین وابدار
هزینه کارگروبارگیری به عهده خریدار