چاله کن نهال و فنس

توضیحات آگهی

کندن انواع چاله ی نهال و فنس وهرگونه چاله با چال کن موتور بنزینی به ارتفاع 20 تا 60 سانت