توضیحات آگهی

فلفل تازه و تند همدانی قرمز و سبز همدانی موجود میباشد